કમર ના દુખાવાના આયુર્વેદિક અને ઘરેલું ઉપાયો,

Jobs News

 ▪️ કમર ▪️


કમર ના દુખાવાના આયુર્વેદિક અને ઘરેલું ઉપાયો,

અસર 4 દિવસમાં જોશો.

1. ખોરાકમાં લસણનો પૂરતો ઉપયોગ કરવું
2. પીઠના દુખાવામાં લસણને સારી સારવાર માનવામાં આવે છે.
3. લસણથી કમર શેકવી, જેનાથી ઘણો ફાયદો પણ થાય છે.
4. લસણનો ઉપયોગથી જૂના થી જૂનો પીઠનો દુખાવો મટાડે છે.
Tags
To Top