Find job vacancies
Pinned
AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી

AAI Junior Executive Recruitment 2024 : એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ જાહેરાત દ્વારા નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. ગેટ 2024 દ્વારા જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ (આર્કિટેક્ચર/સિવિલ/ઈલેક્ટ્રિકલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી) ની ભરતી માટે નંબર 02/2024/CHQ. લાયક ઉમેદવારો AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ માટે GATE 2024 વેકેન્સી દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. 2 એપ્રિલ 2024 થી શરૂ થાય છે. GATE દ્વારા AAI જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2024 થી સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.
Rankini Vav “Amazing view of Rani Vav

Rankini Vav “Amazing view of Rani Vav

Ranki vav "Queen's stepwell amazing view | world heritage rani ki vav 

Rani Ki Vav or 'Queen's Stepwell' is a distinctive form of water storage system located in the small town of Gujarat called Patan, on the banks of River Saraswati. Believed to be the grandest stepwell in the state of Gujarat, Rani ka Vav epitomises the peak of Maru-Gujarat architectural style. The 900-year-old structure listed as a UNESCO World Heritage Site is displayed prominently in the new ₹ 100 currency note issued by the Reserve Bank of India.

Rankini Vav “Amazing view of Rani Vav


In the olden days, the water of the well had medicinal properties which helped ward off diseases like viral diseases and fever. The well was excavated in the 1960s in a well-protected state as it was buried under slit for sanctuaries. In addition to this, Rani Ka Vav was an important centre for socializing among the locals as well as taking refuge from the heat. It's an excellent example of turning something functional into a piece of art.

Ranki vav patan gujarat world heritage site

The Rani ki Vav in Patan, about 133 km. from Ahmedabad, is amongst the finest stepwells in India, and one of the most famous legacies of the ancient capital city of Patan. Rani (Queen) Udayamati commissioned this vav or stepwell in 1063 in the memory of her husband King Bhimdev I of the Solanki dynasty. The steps of the vav begin at ground level, leading you down through the cool air through several pillared pavilions to reach the deep well below. There are more than 800 elaborate sculptures among seven galleries. The central theme is the Dasavataras, or ten incarnations of Lord Vishnu, including Buddha. At the water level there is a carving of Sheshashayi-Vishnu, in which Lord Vishnu reclines on the thousand-hooded serpent Shesha

Ranki vav Queen's stepwell in patan gujarat


Rani-ki-Vav, on the banks of the Saraswati River, was initially built as a memorial to a king in the 11th century AD. Stepwells are a distinctive form of subterranean water resource and storage systems on the Indian subcontinent, and have been constructed since the 3rd millennium BC. They evolved over time from what was basically a pit in sandy soil towards elaborate multi-storey works of art and architecture. Rani-ki-Vav was built at the height of craftsmens’ ability in stepwell construction and the Maru-Gurjara architectural style, reflecting mastery of this complex technique and great beauty of detail and proportions. Designed as an inverted temple highlighting the sanctity of water, it is divided into seven levels of stairs with sculptural panels of high artistic quality; more than 500 principle sculptures and over a thousand minor ones combine religious, mythological and secular imagery, often referencing literary works. The fourth level is the deepest and leads into a rectangular tank 9.5 m by 9.4 m, at a depth of 23 m. The well is located at the westernmost end of the property and consists of a shaft 10 m in diameter and 30 m deep.

Important link


Ranki vav the historical place in India


Mertunga wrote about how Queen Udayamati had built the stepwell as a memorial to her husband, King Bhimadeva I, who had built the great Sun-Shiva temple at Modhera. This is plausible since the construction of watering places was considered to be a meritorious act, especially to commemorate the dead, which is why innumerable stepwells were built over the centuries in western India. In the barren and featureless landscape, these subterranean structures with their ornate interiors make a strong impact on the mind of the visitor
Dinosaur Park and Science Museum at Patan

Dinosaur Park and Science Museum at Patan

Patan is famous for the heritage Rani Ki Vav, Patola Sarees, Devda Sweet and Panchsara Jain Temple. Now one more feather of the new attraction is going to add for the locals and tourists who travel the rani ki vav. The government is developing the Dinosaur Park Patan, Science museum, Human Science Gallery, Hydropronix Gallery, Noble prize chemistry gallery and optics gallery near Patan at Samalpati Chormarpura village 10 km from Rani ki vav. Developing in 10 acres land and with the approx cost of 100 crores.

The government of Gujarat is creating various Regional science museums in each district. They have started from Patan Regional Science Museum. The Regional Science Museum of Bhavnagar is in progress.

The museum is an undertaking of Gujarat Council on Science and Technology (GUJCOST) of Department of Science and Technology (DST), Government of Gujarat. GUJCOST officials said that the project of about Rs 72.81 crore is estimated to be completed by 2020.

Dinosaur Park and Science Museum at Patan|

The museum will also be hub for innovation as the premises would have space for hands-on experiments and outreach events, added the official

Dinosaur Park and Science Museum at Patan

Leries of the Regional Science Museum of Patan

 • Dinosaur Park patan
 • Human Science Gallery
 • Hydroponix Gallery
 • Noble price chemistry Gallery
 • Optics Gallery
 • Other attractions

Dinosaur Park and Science Museum at Patan

Nearby Attractions of Dinosaur park patan

 • Rani ki vav
 • Sahasatraling talav
 • Patola house
 • Panchasara jain mandir
 • Vateshwar Mahadev
 • Sidhpur and its placeis
Dinosaur Park and Science Museum at Patan|

Location of Science Museum Patan

Opp. Sararswati Seva Sadan, Chormarpura Village, Saraswati Taluka, Patan. It is 10 km from the Famous Rani ki vav.

Gujarat Foundation Day will be celebrated today in Patan of North Gujarat, in which along with the completion and inauguration of various development works, the Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel will also inaugurate the Regional Science Center, when the Jurassic era with a history of millions of years of life will be felt in Patan. Not only that, schools, colleges, ITIs in North Gujarat. And for university students, the center will be helpful in developing an interest in science.

Important link

સંપૂર્ણ વિડિયો અહીં થી જુવો

Google map of Dinosaur Patan: https://goo.gl/maps/DrMDTVXhBR6iaY9o7

Spread over an area of ​​34,000 square meters and prepared at a cost of Rs 100 crore, the Regional Science Center has been designed keeping in mind the field of science, technology and mathematics, which includes Land of Dinosaurs Gallery, Hydroponics Gallery, Nobel Prize Gallery, Optics Gallery, Human Science Gallery and three- Attractions include D Theatre, Science Theme Park, Hospital, Sundial etc. Exhibits like Illusion Tunnel, Infinity Pit, Tilted Room will be the center of attraction for visitors.

How to reach Dinosaur Park patan

Reach to Patan and take an auto-rickshaw or hire a cab from Patan.

If you are coming from Ahmedabad, Mahesana or Sidhpur, you can take the route of Patan – Disa highway. We have added this place in our itinerary of Modhera Patan Sidhpur one day
Link copied to clipboard!