રેલ્વે સ્ટેશન પર નામના બોર્ડ કેમ પીળા છે? જાણો વૈજ્ઞાનિક કારણ

રેલ્વે સ્ટેશન પર નામ લખેલા બોર્ડ પીળા રંગના જ કેમ હોય છે ? જાણો વૈજ્ઞાનિક કારણ રેલ્વે સ્ટ…